Тема: Задача о назначениях. Венгерский алгоритм (алгоритм Куна) за O (N4)

vot my krasim verchiniy.
X+ X- Y+ Y-
     
:)

      Y+   Y-
----------------
x+ |     | -z

X-  | +z|

z = min(a i,j) gde  i  in X+ , j in Y-  ,da?

a u vas eto ne tak mne kajetsya

if (vx[i]) minrow[i] += z;
if (vy[i]) mincol[i] -= z;

a mne kajetsya doljno byt

if (vx[i]) minrow[i] -= z;
if (vy[i]) mincol[i] += z;

v 4em u menya owibka?